Hilfsnavigation
Blick auf das Bolfrashaus © Stadt Frankfurt (Oder) Diagonale © Stadt Frankfurt (Oder)
Kurzmenü
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
facebook-Seite des Kooperationszentrums
Seiteninhalt

MORO – Polsko-niemiecki ład przestrzenny (2021 – 2023)

W ramach konkursu Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na Modelowe przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań“ projekt miasta Frankfurt nad Odrą został wybrany jako jeden z pięciu zwycięzców konkursu. Miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 50.000,00 Euro.

Realizacja projektu w latach 2021-2023 pozwoli na intensywniejsze zaangażowanie mieszkańców naszych miast w proces transgranicznego, zintegrowanego rozwoju miejskiego w kierunku realizacji wizji naszego Europejskiego Dwumiasta 2030. 

Wspólnie z ekspertami zewnętrznymi zostaną omówione następujące tematy:

 • Czy Frankfurt i Słubice posiadają wspólne centrum i jeżeli tak, to gdzie się ono znajduje i po czym można je rozpoznać?
 • Jak uatrakcyjnić serce Dwumiasta, most nad Odrą i promenady po obydwu stronach?
 • W jaki sposób można wypracować równowagę pomiędzy transgraniczną, łączącą obydwa miasta rozpoznawalnością z jednej strony, a atrakcyjnością wynikającą z różnic i różnorodności z drugiej strony?
 • Czy zwiększenie atrakcyjności obejmuje również priorytetowe traktowanie transportu publicznego, ruchu rowerowego i elektromobilności w stosunku do transportu indywidualnego, zwłaszcza w centrum miasta, a jeśli tak, to jakich zmian należałoby dokonać, aby ten efekt osiągnąć?
 • Czy dla rozwoju Dwumiasta potrzebny jest drugi most nad Odrą, a jeśli tak, to gdzie powinien się znajdować i jakie funkcje powinien sprawować?
 • W jakich dziedzinach infrastruktura i usługi użyteczności publicznej mogą być ściślej ze sobą powiązane transgranicznie, tak aby jedna ze stron mogła przejąć pewne funkcje na rzecz mieszkańców po drugiej stronie Odry?
 • Jakie wyzwania związane z ochroną klimatu i ze skutkami zmian klimatu muszą zostać podjęte wspólnie w bardziej intensywny sposób?
 • Jakie miękkie czynniki zintegrowanego transgranicznego rozwoju miejskiego są w tym wypadku kluczowe?

Niniejszy projekt opiera się co do zasady na Słubicko-Frankfurckim Planie Działania na lata 2020-2030, który został przyjęty przez radnych obydwu samorządów terytorialnych w grudniu 2019 r., jak również wpisuje się we „Wspólną Koncepcję Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030” Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej oraz Ministerstwa Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej z grudnia 2016 r.

Projekt MORO realizowany jest wspólnie przez Frankfurt nad Odrą i Słubice oraz przewiduje m.in. następujące działania o kluczowym znaczeniu:

 • konkurs na pomysł transgraniczego rozwoju (centrów) miast,
 • wprowadzenie internetowego narzędzia do komunikacji i partycypacji obywatelskiej w języku polskim i niemieckim,
 • dwudniowa konferencja na temat przyszłości "Zintegrowanego Dwumiasta " z udziałem podmiotów z obydwu miast oraz ekspertów zewnętrznych,
 • wymiana doświadczeń z innymi dwumiastami w celu podzielenia się najlepszymi praktykami.

Projekt koordynuje i realizuje we współpracy z wydziałami merytorycznymi obydwu miast Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji, Urząd Miasta we Frankfurcie nad Odrą - Wydział IV.