Hilfsnavigation
Blick auf das Bolfrashaus © Stadt Frankfurt (Oder) Diagonale © Stadt Frankfurt (Oder)
Kurzmenü
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
facebook-Seite des Kooperationszentrums
Seiteninhalt

Budujemy mosty w edukacji (2023-2026)

W okresie finansowania 2015-2021 Frankfurt nad Odrą uczestniczył w programie federalnym „Bildung integriert” („Zintegrowane kształcenie”). W ramach tego programu w Centrum Kooperacji utworzono Biuro ds. Kształcenia. Biuro zajmuje się w szczególności realizacją Planu Działania 2020-2030 w obszarze tematycznym I. Edukacja.
W ramach projektu „Budujemy mosty w edukacji” (współfinansowany z programu „Samorząd w edukacji” (Bildungskommunen) Federanego Ministerstwa ds. Oświaty i Badań Nuakowych w ramach ESF+) Frankfurt nad Odrą wzmocni już powstałe w Dwumieście sieci edukacji kulturalnej i politycznej, jak również sieci zajmujące się wspieraniem pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników, jak również będzie kontynuować monitoring edukacji (jest to zadanie koordynatora projektu).
Nadzór nad sieciami sprawują dwie osoby, które zostaną zatrudnione:

1) Koordynator sieci „Edukacja kulturalna i edukacja polityczna/demokratyczna”
2) Koordynator sieci „Pozyskiwanie pracowników wykwalifikowanych”

Osoby te będą zbierać dane o sieciach, ich członkach i ofertach, które następnie spłyną do portalu edukacyjnego i monitoringu edukacji.
W zakresie merytorycznym koordynator w obszarze „Pozyskiwanie pracowników wykwalifikowanych” powinien:
- uczestniczyć w opracowywaniu zaleceń dotyczących działań, jak również w strategii transgranicznego zabezpieczania wykwalifikowanej siły roboczej,
- wspierać promocję zatrudnienia (DI) administracji miejskiej w tworzeniu transgranicznych ofert orientacji zawodowej (zgodnie z planem działania 2020-2030),
- uczestniczyć w (ponad)regionalnych spotkaniach sieci i imprezach tematycznych,
- przygotować, przeprowadzić i ocenić pod względem merytorycznym i organizacyjnym badania dotyczące zabezpieczenia wykwalifikowanej siły roboczej w mieście partnerskim i regionie,
- dokonywać identyfikacji potrzeb na transgranicznym rynku pracy.

W obszarze „Edukacja kulturalna i edukacja polityczna/demokratyczna” do zadań koordynatora należy:
- przygotowanie, realizacja i ewaluacja ankiet dotyczących edukacji kulturalnej i edukacji politycznej w Dwumieście pod względem merytorycznym i organizacyjnym,
- organizacja i realizacja cyklicznych spotkań podmiotów edukacyjnych w zakresie edukacji kulturalnej przy wsparciu oficera kulturalnego,
- współpraca i wsparcie oficera kulturalnego (DIV) administracji miasta w zakresie ewidencjonowania transgranicznych ofert edukacji kulturalnej (zgodnie z planem rozwoju kultury 2022-2026),
- organizacja i realizacja regularnych spotkań aktorów edukacji obywatelskiej/demokracji przy wsparciu lidera projektu.

Oprócz wzmacniania w/w sieci kontynuowane będą również gremia na różnych poziomach zarządzania i uczestnictwa: Rada ds. Kształcenia (polityczno-strategiczna), Grupa Robocza ds. Kształcenia (wewnętrzno-operacyjna) oraz Forum Kształcenia (partycypacyjne).
Obowiązkowym produktem projektu jest portal edukacyjny, w którym oferty edukacyjne (z wyżej wymienionych obszarów tematycznych) będą prezentowane w sposób przejrzysty i dostępny. Internetowy portal edukacyjny zapewni wszystkim zainteresowanym edukacją bezpłatny, przejrzysty przegląd nie tylko regionalnych podmiotów edukacyjnych, ale również ich ofert edukacyjnych i wymagań dotyczących dostępu. Będzie on stopniowo przekształcał się w cyfrowe miejsce nauki. Portal edukacyjny jest również elementem procesu SmartCity.
Ogólnie rzecz biorąc, na koniec projektu w Dwumieście powstanie analogowo-cyfrowy, połączony siecią transgraniczny krajobraz edukacyjny.
Cele projektu „Budujemy mosty w edukacji” wspierają cel rozwojowy INSEK (Zintegrowana Strategia Rozwoju), według której miasto Frankfurt nad Odrą dąży do zapewnienia równego uczestnictwa w życiu społecznym i integracji wszystkich osób z naciskiem na równość szans. Ponadto cel projektu jest zgodny z wizjami i działaniami Planu działania na lata 2020-2030 (uchwała Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu nad Odrą z 12.12.2019 r.), zwłaszcza w odniesieniu do wizji „1. Mieszkańcy miasta partnerskiego znają oferty edukacyjne obu stron, mają do nich dostęp i możliwość korzystania z nich.” Zadania monitoringu edukacji idą w parze z działaniem „1.4.1. Przygotowanie raportu kształcenia z odpowiedzialnymi wydziałami lub instytucjami trzecimi (co dwa lata)” Planu działania oraz z „Obszarem działania 8. Edukacja kulturalna” Planu rozwoju kultury Frankfurtu nad Odrą na lata 2022-2026.