Hilfsnavigation
Blick auf das Bolfrashaus © Stadt Frankfurt (Oder) Diagonale © Stadt Frankfurt (Oder)
Kurzmenü
Zum Aktivieren des Google-Übersetzers bitte klicken. Wir möchten darauf hinweisen, dass nach der Aktivierung Daten an Google übermittelt werden.
Mehr Informationen zum Datenschutz
facebook-Seite des Kooperationszentrums
Seiteninhalt

Język sąsiada w Dwumieście (2020-2023)

Projekt „Język sąsiada w Dwumieście – Nachbarsprache in der Doppelstadt” jest realizowany od 1.1.2020 r. do 31.03.2023 r. i dysponuje środkami finansowymi w wysokości 821 345,40 EUR, z czego 85% stanowi dofinansowanie z programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska.

Partnerami projektu są: gmina Słubice (partner wiodący), miasto Frankfurt nad Odrą oraz stowarzyszenie Demokratie und Integration e.V. (RAA Brandenburg).

Projekt nawiązuje do celów Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania 2020-2030 [LINK?], który zakłada m.in. wzrost kompetencji w zakresie języka sąsiada.

Głównym celem projektu jest wspieranie nauki języka sąsiada w szkołach w Dwumieście oraz rozszerzenie istniejącej oferty edukacyjnej w szkołach w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą.

Od 2.9.2020 w pięciu słubickich szkołach podstawowych dzieci z klas 5 i 6 uczą się obowiązkowo języka niemieckiego przez dwie godziny tygodniowo. W roku szkolnym 2020/2021 języka niemieckiego uczyło się 416 uczniów klas 5 i 6, w roku szkolnym 2021 /2022 było to 309 uczniów a w roku szkolnym 2022/2023 429 uczniów z klas 5 i 6. W tym celu zatrudniono nową kadrę nauczycielską i zakupiono podręczniki. Trwałość projektu jest zapewniona poprzez kontynuację lekcji języka niemieckiego w klasach 7 i 8 wszystkich szkół podstawowych zgodnie z programem nauczania.

Po stronie niemieckiej projekt skierowany jest do szkół podstawowych i ponadtpodstawowych we Frankfurcie nad Odrą. Język polski jest tu oferowany w formie kółek zainteresowań (zajęć popołudniowych). W roku szkolnym 2019/2020 (rok pandemii Covid-19) naukę języka polskiego rozpoczęło 32 uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 było to już 109 uczniów. W roku szkolnym 2021/2022 liczba uczniów wzrosła do 242. Łącznie w ramach projektu języka sąsiada uczyło się prawie 400 uczniów z Frankfurtu. We współpracy z MBJS, kółka zainteresowań będę ponownie oferowane w roku szkolnym 2023/24.

Oprócz klasycznych ofert edukacyjnych, dzieci z Frankfurtu i Słubic miały okazję do jednodniowych spotkań i na realizację wspólnych projektów. W roku szkolnym 2020/21 działania te miały głównie postać spotkań online. Po zniesieniu ograniczeń związanych z pandemią, w trakcie trwania projektu odbyły się kilkudniowe tematyczne wycieczki integracyjne dla niemieckich i polskich uczniów, łącznie z zawodami wędkarskimi.

Miasto Frankfurt nad Odrą, jako partner projektu, jest odpowiedzialne za zapewnienie tzw. wirtualnej klasy. Fundusze Interreg zostały wykorzystane do zakupu 18 tablic interaktywnych dla szkół we Frankfurcie i Słubicach, które ułatwiają interaktywną naukę języka sąsiada. Ponadto tablice te są doskonałym narzędziem do przeprowadzania spotkań online z najlepszą jakością obrazu i dźwięku. Miasto Frankfurt nad Odrą zakupiło również technikę do realizacji tłumaczeń ustnych, która może być wykorzystywana podczas wspólnych wydarzeń. Dzięki mobilnym kamerom GoPro i nowym małym studiom dźwiękowym, które również zostały zakupione w ramach projektu, tworzone są filmy i podcasty, co daje uczniom nowe możliwości. Szkoły mogą otrzymać urządzenia bezpłatnie w Centrum Kooperacji. Nauczyciele z Frankfurtu nad Odrą i Słubic mogli poszerzyć swoje umiejętności w zakresie korzystania z nowych technik (np. oprogramowania, aplikacji internetowych, metod grywalizacji itp.) na różnych 25 kursach (jesień 2022 r.) dotyczących interaktywnych metod nauczania języków obcych. Bezpieczna obsługa materiałów online została zapewniona dzięki szkoleniu na temat OER (Otwartych Zasobów Edukacyjnych).